Universell utforming av nettside

I et demokratisk og likestilt samfunn er det ønskelig at alle mennesker inkluderes. Ved en universell utforming av nettside inkluderes mennesker med nedsatt funksjonsevne. Slik kan både hørselshemmede og svaksynte også bruke Internett. 

Det er ikke bare en fordel for mennesker med nedsatt funksjonsevne at nettsider utformes universelt. Det er også bra for din bedrift. Jo flere du klarer å nå ut til, jo mer øker salg og omsetning på nettsiden din. 

Uansett er det lovpålagt med universell utforming av nettsider. For å innfri kravene kan du følge en liste på 35 punkter omtalt som WCAG 2.0 standarden. Samtidig er det også et etisk spørsmål. Skal mennesker med nedsatt funksjonsevne ekskluderes fra internett?

Vi skal nå se nærmere på hva universell utforming av nettside faktisk innebærer. Hvordan det påvirker SEO. Hva som kjennetegner en universelt utformet nettside. Og hvorfor det etisk sett er viktig at informasjonen på Internett er tilgjengelig for alle.

Hva er universell utforming av nettside?

Universell utforming av nettside er at nettsiden utformes slik at den kan brukes av alle mennesker. Ideen om universell utforming har sitt opphav blant en gruppe arkitekter. Men prinsippene om brukervennlig for alle passer like bra innenfor arkitektur som web design.

Kravet om universell utforming av nettsider er lovpålagt. I 2018 konkluderte Difi med at norske nettsider var for dårlige på å overholde dette lovverket. Manglende undertekst på video, og vanskeligheter med å lese tekst på grunn av bakgrunnen, var noen av forholdene.

Samtidig som det er lovpålagt og til fordel for brukere med nedsatt funksjonsevne, er det også positivt for SEO med en universell utforming av nettsiden. En av faktorene som påvirker nettsidens rangering hos Google er nettopp brukervennlighet.  

Videre skal vi se litt på hvordan en universelt utformet nettside er. Hva det er som kjennetegner brukervennligheten til en slik nettside. Så du får en liten pekepinn på hvordan nettsiden din bør utformes for å innfri lovpålagte krav og forbedre SEO. 

Hvordan universelt utforme en nettside?

Universell utforming (eller universal design) er et begrep som har sitt opphav hos en gruppe arkitekter med Ronald Mace i spissen. Mace skal ha vært opptatt av ideen om at produkter og bygg skal være enklere å bruke for et så bredt lag av mennesker som mulig. 

Disse arkitektene utformet universelle konsepter for godt design. Dette ble kjent som the 7 principles of universal design. Et beslektet tema er responsivt design. Men responsivt design er knyttet opp mot å tilpasse nettsider etter skjermstørrelsen på ulike elektroniske enheter. 

Prinsippene som på generelt grunnlag kjennetegner en universell utforming tilpasset mennesker med ulike behov er: rettferdighet og fleksibilitet, mulig å intuitivt forstå hvordan det fungerer, enkelt å oppfatte informasjonen, og minimalt med fysisk anstrengelse ved bruk 

Gjennom prosessen med å utforme en nettside bør du holde deg til disse prinsippene. Både på grunn av hensyn til lovverk og fordi det er smart i forhold til SEO. Men det er også et spørsmål om etikk.

Personer som jobber

Etiske begrunnelser for universell utforming 

Likeverd er et grunnleggende prinsipp som preger det moderne samfunnets demokratiske tenkning. Alle mennesker er like mye verdt. Uavhengig av nasjonalitet, religion, seksualitet, kjønn, eller i tilfellet som er relevant å snakke om nå: funksjonsevne.

Noen vil også hevde at retten til å gjøre foretninger med hvem man vil også står sterkt. Og at denne retten står i konflikt med prinsippene om universell utforming. Eller et lovverk som påbyr at alle skal ha tilgang på eller muligheten til å benytte seg av tjenesten du tilbyr.

Dette kan diskuteres i det uendelige. Men uavhengig av hvilket standpunkt en måtte ha i den debatten, så er det i alle fall ideen om likeverd og likestilling som ligger til grunn for disse prinsippene.

Tanken er at dersom en teknoligisk eller industriell nyvinning gir fordeler til noen mennesker, men skader andre mennesker, så er den nyvinningen uetisk. Og internett er svært fordelaktig å kunne benytte seg av i våre dager. Det gjør viktig informasjon mer tilgjengelig enn noen gang.

Din Gruppen

Hjelp til universell utforming av nettsiden

Vi har nå sett at det både er lovpålagt og etisk forankret i en demokratisk likhetstanke at en nettside skal utformes på en måte som er tilpasset alle mennesker. Universell utforming av nettsider skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne benytte seg av nettsiden.

Samtidig har vi også sett at en universell utforming av nettsiden er svært fordelaktig for SEO. Brukervennlighet er som kjent en av faktorene som påvirker Googles rangering av en nettside.

Vi i DinSEO tilbyr hjelp til en universell utforming av nettsiden din. Vi tilbyr hjelp til å skrive godt og brukervennlig tekstinnhold. Så holder du deg innenfor lovverket og påvirker nettsidens SEO i positiv retning.