Krav til universell utforming av nettsider

Universell utforming av nettsider er viktig i et land som Norge. Norge er et demokratisk og likestilt land, og det betyr at alle mennesker skal inkluderes uavhengig av forutsetningene man har i forhold til ulike sanser som hørsel og syn.  

Vi har tidligere sett på hva universell utforming er, og da fant vi ut at universell utforming av nettsider baserer seg på syv prinsipper som er utviklet av The Center for Universal Design. Enhver nettside er altså nødt til å være utformet på en måte som oppfyller disse kravene.

I artikkelen om universell utforming gikk vi ikke i dybden på hvert enkelt krav, men det skal vi gjøre nå! Nedenfor kan du lese mer om hvert enkelt krav til universell utforming av nettsider.

Hvert krav har tilhørende retningslinjer som vil være listet opp. Hvis retningslinjene høres litt underlige ut, så er det fordi disse kravene gjelder for både den fysiske verden og den digitale verden.

Mann med PC

1) Like muligheter for bruk

Det er viktig at nettsiden utformes på en måte som sikrer at den er tilgjengelig og brukenes for alle, uavhengig av hvilke ferdigheter man har.

Alle brukergrupper skal ha samme muligheter for bruk av den aktuelle nettsiden.

Så langt det lar seg gjøre så skal man gå for så like løsninger som mulig. Hvis like løsninger ikke er mulig, skal løsningene i så fall være likeverdige. Løsningene skal sørge for privatliv, sikkerhet og trygghet for alle, samtidig som de skal bidra til at utformingen er tillatende.

Like muligheter for bruk innebærer forsøk på å unngå segrering og stigmatisering av brukerne.

  En forretningsmann

  2) Fleksibel i bruk

  Når man utformer en nettside skal man ta hensyn til at det finnes et bredt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter blant befolkningen.

  Det skal være ulike metoder for bruk tilgjengelig, slik at hver enkelt bruker kan velge ønsket metode. Metodene skall være tilpasset både høyre- og venstrehåndsbruk.

  Metodene skal også ha en lettende effekt på brukerens nøyaktighet og posisjon. I tillegg skal det tas hensyn til at forskjellige brukere har ulikt tempo.

  Dame med PC

   3) Enkel og intuitiv i bruk

  En universelt utformet nettside skal være enkel og intuitiv i bruk. Det skal ikke stilles krav til brukerens nivå av erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå i forbindelse med bruk av nettsiden

  I praksis betyr dette at utformingen skal eliminere unødvendig kompleksitet, tjene et bredt spekter av lese-, skrive og språkferdigheter og være i overrensstemmelse med det brukerne forventer samt deres intuisjon.

  Informasjonen på nettsiden skal arrangeres så konsist i forhold til virkeligheten som mulig.

  Bruken skal legge til rette for at brukene kan komme med raske tilbakemeldinger på en effektiv måte. Både mens de bruker nettsiden og etter at de er ferdige med det.

  Informasjon

  4) Forståelig informasjon

  På en universelt utformet nettside skal all nødvendig informasjon være kommunisert på en forståelig måte. Informasjonen skal kommuniseres uavhengig av forhold knyttet til brukerens omgivelser eller sensoriske ferdigheter. Hensikten med dette er å maksimere «lesbarheten» av den essensielle informasjonen.

  Det innebærer blant annet bruk av for eksempel bilder og tekst som sikrer en bred presentasjon av essensiell informasjon. Adekvate kontraster mellom essensiell informasjon og informasjonens omgivelser skal muliggjøres så godt det lar seg gjøre.

  Målet med dette kravet er å sikre kompabilitet mellom ulike typer teknikker og innretninger, for at mennesker med sensoriske begrensninger skal kunne bruke det.

   

  Personer som lager sjekkliste

  5) Toleranse for feil

  Nettsider skal utformes på en måte som minimerer farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser. Det skal være toleranse for feil!

  Nettsidens elementer skal arrangeres på en måte som minimerer farer og feil. Elementer som har motsatt effekt skal elimineres, isoleres eller skjermes.

  Nettsiden skal heller ikke oppmuntre til utilsiktede handlinger på områder som krever stor grad av årvåkenhet fra brukerens side.

  Et håndttrykk

  6) Lav fysisk anstrengelse

  I forbindelse med universell utforming av nettsider foreligger det et krav om at nettsiden skal kunne brukes på en effektiv og bekvem måte som fører til et minimum av besvær. Bruk av en universell utformet nettside skal innebære så lav fysisk anstrengelse som mulig for brukeren.

  Dette kravet er der for å sørge for at enhver bruker kan opprettholde en nøytral kroppsstilling, samt bruke rimelig betjeningsstyrke. Gjentakende handlinger og vedvarende fysisk kraft skal også minimeres.

   Folk som samarbeider

    7) Størrelse og plass for tilgang og bruk

   Størrelse og plass for tilgang og bruk skal sikres på en hensiktsmessig måte som mulig. Dette skal være uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet

   Det innebærer muliggjøring av en klar synslinje til nettsidens viktigeste elementer, uavhengig av om brukeren sitter eller står. Alle komponenter skal være innenfor bekvem rekkevidde for alle sammen.

   Det skal også tilrettelegges for at det skal være nok plass til at brukeren skal kunne bruke sine personlige hjelpemidler og andre former for assistanse som de trenger.